ALGEMENE VOORWAARDEN Daan B.V. VOOR VERKOPERS
Inschrijfnummer KvK: 34189490
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daan B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer: 134189490 (hierna: “Daan”)
Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding met de Verkoper.

 

Art. 1 Definities
Aanvaarding: de verklaring van Daan namens Verkoper aan de Gebruiker dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur;
Bemiddelings-overeenkomst: de overeenkomst waarbij Verkoper aan Daan de opdracht geeft te bemiddelen bij het door middel van een veiling tot stand brengen van een of meerdere Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Koper;
Curator: een door de Rechtbank aangestelde beheerder en vereffenaar van een faillissementsboedel, die Daan de opdracht geeft om Zaken namens hem/haar te verkopen;
Derde: degene die, anders dan de Curator die Daan de opdracht geeft om Zaken namens hem/haar te verkopen;
Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd met het doel een bieding uit te brengen op Zaken die Daan namens Verkoper verkoopt;
Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;
Koper: de Gebruiker waarvan een bieding is aanvaard;
Kavel: een of meerdere Zaken die gezamenlijk in één kavel op de Websites van Daan te koop worden aangeboden;
Verkoper: de Curator of Derde zoals aangegeven op de Websites.
Websites: www.daanveilingen.nl, www.daanveilingen.com, www.daanveiling.nl, www.daanveiling.com, www.daanauctions.nl, www.daanauctions.com en alle overige Websites die op naam van Daan B.V. geregistreerd staan en worden gebruikt voor de betreffende veiling;
Zaken: de roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één Kavel, worden geveild.

 

Art. 2 De Bemiddelingsovereenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de Bemiddelingsovereenkomst tussen Daan en Verkoper en zijn tevens van toepassing op alle bijkomende werkzaamheden. Daan bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst en is derhalve nooit partij bij een koopovereenkomst.
2.2 Verkoper geeft aan Daan opdracht de Zaken die Verkoper ter veiling wenst in te brengen te onderzoeken, te inventariseren en op de Website te veilen, dan wel in onderling overleg onderhands te verkopen. Alle met deze werkzaamheden samenhangende bijkomende werkzaamheden maken eveneens deel uit van de opdracht.

 

Art. 3 De verkoop van de ingebrachte Zaken
3.1 Nadat de Bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, heeft Daan alsnog het recht om de door Verkoper ingebrachte Zaken niet ter veiling in te brengen of anderszins te koop aan te bieden. Indien Daan de Zaken niet ter veiling wenst in te brengen deelt Daan dit binnen 4 weken na datum in ontvangst neming van de Zaken aan de Verkoper mee.
3.2 Daan heeft het recht een door Daan georganiseerde veiling te allen tijde te annuleren en/of om een veiling eerder of later dan in eerste instantie afgesproken en/of op de Website staat vermeld te laten beginnen of te beëindigen.
3.3 Daan is exclusief bevoegd te beslissen over de wijze waarop Zaken in de veiling worden betrokken en de wijze waarop een Zaak wordt beschreven en afgebeeld op de Website. Daan is eveneens exclusief bevoegd te beslissen over de marketing, de promotie, de datum, de plaats en het verloop van de veiling.
3.4 De met Daan gesloten Bemiddelingsovereenkomst kan niet door Verkoper worden beëindigd naar aanleiding van de omstandigheid dat de opbrengst van de veiling niet voldoet aan het verwachtingspatroon van Verkoper.
3.5 Daan kan een Kavel uit de veiling terugtrekken wanneer Daan gerede twijfels heeft over de juistheid van de mededelingen gedaan door Verkoper aan Daan. Daan kan eveneens een Kavel uit de veiling terugtrekken wanneer er sprake is van verlies van of schade aan de Kavel als gevolg waarvan de Kavel niet in die staat verkeert op basis waarvan Daan heeft ingestemd met de veiling.
3.6 Indien Verkoper Zaken uit de veiling terugtrekt nadat Verkoper met Daan is overeengekomen om de Zaken ter veiling te verkopen, is Verkoper aan Daan een vergoeding verschuldigd. Voor de in een dergelijke situatie vergeefs verrichte werkzaamheden van Daan en/of door haar ingeschakelde derden betaalt Verkoper een vergoeding op basis van een uurtarief van € 53,- exclusief omzetbelasting per de voor de betreffende veiling ingeschakelde medewerker, alsmede eventuele gemaakte reiskosten.
3.7 Daan heeft het recht de Zaken die niet door een Koper worden opgehaald ter plekke te verkopen, dan wel de Zaken in te brengen in een nieuwe veiling met een door Daan te bepalen lager starttarief. Daan is exclusief bevoegd hierover te beslissen.

 

Art. 4 De rechten en plichten van Verkoper
4.1 Verkoper dient zich op verzoek van Daan te legitimeren.
4.2 Verkoper garandeert dat hij gerechtigd is de Zaken ter veiling aan te bieden. Op verzoek van Daan is Verkoper verplicht inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de herkomst van de te veilen Zaken. Wanneer Daan dit nodig acht, zullen de verstrekte inlichtingen die betrekking hebben op de Zaken met bewijs moeten worden onderbouwd.
4.3 De volledige schade die Daan lijdt, die het gevolg is van onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie van Verkoper, komt voor rekening van Verkoper. Verkoper vrijwaart Daan voor alle aanspraken van derden ter zake.
4.4 De rechten en plichten van Verkoper uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan Verkoper. Het is voor Verkoper niet mogelijk deze rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daan.

 

Art. 5 De Koopovereenkomst en levering
5.1 De Koopovereenkomst waarbij Daan is opgetreden als bemiddelaar komt tot stand door Aanvaarding waarbij Verkoper de Zaken verkoopt aan Koper gelijk Koper van Verkoper de Zaken koopt tegen betaling van de koopprijs.
5.2 Het risico van de Zaken gaat over van de Verkoper naar de Koper op moment van Aanvaarding. Op geen moment ligt het risico van de Zaken bij Daan.
5.3 Verkoper geeft toestemming en opdracht aan Daan om aan Koper de mogelijkheid te verschaffen op een door Daan te bepalen plaats en tijd de Zaken geleverd te krijgen door bezitsverschaffing.

 

Art. 6 Loon en betaling
6.1 Voor de door Daan verrichte diensten is Verkoper een vergoeding, bestaande uit een tussen Daan en Verkoper overeen te komen percentage over de omzet van de veiling, te vermeerderen met omzetbelasting, aan Daan verschuldigd. Voorts is Daan gerechtigd de door Daan gemaakte bijkomende kosten die betrekking hebben op de veiling van de Zaken van Verkoper bij Verkoper in rekening te brengen (bijvoorbeeld schoonmaakkosten, reiskosten, bewaar- en opstalkosten etc.).
6.2 Na het sluiten van een veiling worden op een door Daan vast te stellen tijdstip automatisch facturen verzonden naar de Kopers. Deze facturen worden geïnd op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Daan B.V.
6.3 Daan stelt na de ophaaldag de eindafrekening op. In deze eindafrekening is een lijst van de verkochte Kavels opgenomen met daarbij de veilingopbrengst van elke Kavel. Daan maakt de opbrengst onder aftrek van de aan Daan toekomende vergoeding over naar de bankrekening van Verkoper.
6.4 Het overmaken van de opbrengst van de veiling aan Verkoper, zoals omschreven in artikel 6.3, vindt in beginsel plaats binnen zeven dagen nadat Verkoper de eindafrekening van Daan ontvangen heeft.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid Daan
7.1 Daan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan ter veiling ingebrachte Zaken en enig andere schade van Verkoper voortvloeiende uit de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Daan.
7.2 De totale aansprakelijkheid voor directe schade ontstaan door enige toerekenbare tekortkoming van Daan is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door Daan gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indirecte schade ontstaan door enige toerekenbare tekortkoming van Daan wordt volledig uitgesloten.
7.3 Daan is gerechtigd in verband met haar dienstverlening derden in te schakelen. Daan zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met Verkoper en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daan is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige gedragingen van derden, tenzij de keuze van Daan voor deze derden aantoonbaar onzorgvuldig is geweest.
7.4 Het vorderingsrecht op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct (of indirect) voortvloeit en waarvoor Daan aansprakelijk is.
7.5 Verkoper vrijwaart Daan voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Daan.
7.6 Geen van de Zaken die door Verkoper ter veiling worden ingebracht worden door Daan verzekerd. Verkoper moet dan ook zelf zorgdragen voor verzekering van Zaken, behalve wanneer Verkoper Daan uitdrukkelijk verzoekt om voor verzekering zorg te dragen. De kosten die daarmee verbonden zijn komen dan voor rekening van Verkoper. De gebouwen en/of terreinen die niet de bedrijfsruimte zijn van waaruit Daan haar onderneming drijft, worden eveneens niet verzekerd door Daan, behalve wanneer Verkoper Daan uitdrukkelijk verzoekt om voor verzekering zorg te dragen, waarna Daan indien mogelijk een dergelijke verzekering zal sluiten. De kosten die daarmee verbonden zijn, komen dan voor rekening van Verkoper.
7.7 Indien Daan als gevolg van een overmachtsituatie (waaronder, maar niet beperkt tot:computerstoringen, oorlog, natuurrampen, stakingen, ziektegevallen tekortkomingen door leveranciers) tekort komt in de nakoming van een van haar verplichtingen, wordt Daan ontslagen uit haar contractuele verplichtingen, zonder dat Verkoper recht heeft op vergoeding van schade en kosten. Daan zal nadat een dergelijke gebeurtenis is ingetreden in redelijkheid trachten alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, in welk geval zij zonder meer het recht behoudt op ontvangst van de overeengekomen vergoedingen.

 

Art. 8 Rechten van Koper/derden
8.1 Indien ten aanzien van Zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en/of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, dient Verkoper dit direct te melden aan Daan. Daan zal alsdan vervolgens in overleg met Verkoper aan Koper verzoeken de betreffende Zaken op eerste verzoek van Daan aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Hiertoe is Koper verplicht. Daan zal de betreffende Zaken vervolgens in overleg met Verkoper terugleveren aan diegene met het eigendomsrecht op de Zaken. Koper heeft dan recht op teruggaaf van de koopprijs. Daan heeft recht de vergoedingen zoals omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden bij Verkoper in rekening te brengen.
8.2 In het geval de Curator Verkoper is, is het bepaalde in artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
8.3 Verkoper aanvaardt de algemene voorwaarden voor Koper zoals die zijn vermeld op de site van Daan.

 

Art. 9 Privacy
9.1 Daan neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
9.2 Verkoper geeft Daan toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
9.3 Daan zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is Daan bevoegd deze gegevens te verstrekken aan eventuele hulppersonen. Daan zal deze gegevens niet zonder toestemming van Verkoper aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Daan volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

 

Art. 10 Slotbepalingen
10.1 De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Bemiddelingsovereenkomst, de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.
10.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Verkoper wordt door Daan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
10.3 Daan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan Verkoper zijn verstrekt in werking. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Daan.
10.4 Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.
10.5 De Bemiddelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
10.6 Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Bemiddelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden is slechts de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd.